13560

สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ข่าวรามคำแหง (PDF)

ฉบับปัจจุบัน
ฉบับที่ 50 ปีที่ 52


  

**พระบารมีปกเกล้าชาวรามฯ**
**รวมภาพบัณฑิตรามฯ รุ่นที่ 37 ==>>
**มารู้จักรามคำแหงกัน**

**** ปฏิทินการศึกษาทุกเทอม! อัพเดทโดยตรงจาก สวป.
**ข้อแนะนำลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า(นักศึกษาปัจจุบัน)
**เรียนพรีดีกรี จนจบม.6แล้ว ต้องการโอนย้ายเป็นนักศึกษาภาคปกติ อ่านคำแนะนำที่นี่
**กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ. ฯ)  
**การรับตารางสอบไล่ (ตามนี้ทุกเทอม)**
**การประกาศผลสอบ(ทุกเทอม)
**ใบรับรองผลสอบกรณียังไม่สำเร็จการศึกษา (เช็คผลสอบ)
**หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 --------------------------------------------------
**สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ การสอบ การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ**

**e-testing
** ม.ร.30 ทุกภาค ดูที่นี่  www.ru.ac.th
*
*ย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา
**การขอสอบซ้ำซ้อน (เฉพาะผู้ที่ขอจบเท่านั้น)
**รับบัตรนักศึกษา หลังนัดรับ
--------------------------------------------------
**เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบ
**กฎระเบียบในการสอบไล่
**เอกสาร,บาร์โค้ด สำหรับการลงทะเบียนที่ม.ทุกครั้ง**

**การทุจริตในการสอบ(อย่าทำเด็ดขาด)
--------------------------------------------------
**เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
**
ภาคพิเศษต้องติดต่อทางคณะโดยตรง
**ม.รามฯ มีคณะอะไรบ้าง
**ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน    ส่วนกลาง   
**พรีดีกรีคืออะไร
**ตำราเรียน
**บรรยายสดและย้อนหลัง
**ระบบออนไลน์ -สมัครน.ศ. -ลงทะเบียน -รักษาสถานภาพ และบาร์โค้ด
***แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนภูมิภาค (ทางไปรษณีย์)***
--------------------------------------------------
**เกณฑ์การรับเกียรตินิยม
**เรียนฟรี 5A  ชมวิดีโอ
-------------------------------------------------
**ประกันภัยอุบัติเหตสุดคุ้มุสำหรับชาวรามคำแหง 200บาท/ปี
**เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเรียน ทุกเทอม
--------------------------------------------------
**การโอนย้ายระบบการเรียน(ภูมิภาคและส่วนกลาง)
**กลุ่มและชมรมต่างๆ ของ ม.ร. 13 มิ.ย. 2561
**ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
**การแจ้งเปลิ่ยนชื่อ นามสกุล และยศ
**รับบัตรนักศึกษา หลังนัดรับ
**การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
**แผนผัง ม.รามคำแหง (หัวหมาก)
**แผงผัง ม.รามคำแหง2 (บางนา)

***หลักฐานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ***
**บัตรนักศึกษาหาย และ ใบเสร็จสูญหาย หรือลืม
*** ผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2562
*** เรียนจบปี XXX... จะรับปริญญาปีไหน?
--------------------------------------------------
สถานีวิจัยสัตววิทยา (สวนนกรามคำแหง)
***รวมภาพบัณฑิตรามฯ***
เอกสารประชาสัมพันธ์หอพักน่าอยู่โครงการ"หอพักติดดาว"ครั้งที่ 12