ข้อมูลการรับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และพรีดีกรี
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ส่วนกลาง ประเภทใดบ้าง ?
- นักศึกษาภาคปกติ แบบไม่เทียบโอนหน่วยกิต (เรียนจบ ม.6, กศน.ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า)
- นักศึกษาภาคปกติ เทียบโอนหน่วยกิต (เรียนจบ อนุปริญญา(ปวส.)เป็นต้นไป, ปริญญาตรี-โท-เอก, เทียบโอนหน่วยกิตจากจากพรีดีกรีเรียนต่อภาคปกติ ฯลฯ)
- นักศึกษาเก่ารามคำแหง(ขาดสถานภาพแล้ว) สมัครและเทียบโอนหน่วยกิตเรียนต่อให้จบ
- นักศึกษาพรีดีกรี (Pre-Degree) สะสมหน่วยกิตของรามคำแหงก่อนใคร (เรียนจบ ม.3 แล้ว) *พรีดีกรี คืออะไร? คลิก
- #DEK64 สมัครได้ในภาคการศึกษานี้ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่เข้าระบบ Clearing House และไม่ตัดสิทธิ์แอดมิสชั่น)

ช่องทางการรับสมัคร
สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ส่วนกลาง 29 มีนาคม - 5 กรกฎาคม 2564
ส่วนภูมิภาค 29 มีนาคม - 5 กรกฎาคม 2564
สมัครผ่านระบบได้ที่ www.iregis2.ru.ac.th
สมัครผ่านทางไปรษณีย์ ส่วนกลาง 29 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564
ส่วนภูมิภาค 29 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564
* สมัครผ่านไปรษณีย์เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเท่านั้น
สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ส่วนกลาง 4-7 มิถุนายน และ 2-5 กรกฎาคม 2564
ส่วนภูมิภาค 4-7 มิถุนายน และ 2-5 กรกฎาคม 2564
*เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดในช่วงที่เปิดรับสมัคร
สถานที่รับสมัครด้วยตนเอง
ส่วนกลาง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) รามฯ1 กรุงเทพฯ
ส่วนภูมิภาค ณ สาขาวิทยบริการฯ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 23 แห่งทั่วประเทศ รายชื่อสาขาฯ คลิก

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร ส่วนกลาง
เปิดให้ดาวน์โหลด 29 มีนาคม - 5 กรกฎาคม 2564
ระเบียบการรับสมัคร ส่วนภูมิภาค
เปิดให้ดาวน์โหลด 29 มีนาคม - 5 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษาใหม่
 
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
6 กรกฎาคม 2564
6 กรกฎาคม 2564
วันเริ่มบรรยาย(เปิดเทอม 2/2563)
7 กรกฎาคม 2564
7 กรกฎาคม 2564
ค่าใช้จ่ายการสมัครนักศึกษาใหม่
และลงทะเบียนเรียน
ภาคปกติ | พรีดีกรี
ภาคปกติ | พรีดีกรี
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
สอบถามข้อมูลการรับสมัคร
02-310-8614-15
ในวันและเวลาราชการ
02-310-8623 หรือ
02-310-8000 ต่อ 4834
สถานที่เรียน/สถานที่สอบ สถานที่เรียน : กรุงเทพฯ (หัวหมาก และบางนา) และบรรยายผ่านสื่อออนไลน์เฉพาะกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
สอบปลายภาค : กรุงเทพฯ (หัวหมาก และบางนา)
สถานที่เรียน : สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่ง (รายชื่อสาขาฯ คลิก ) เป็นการบรรยายผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สอบปลายภาค : ณ ศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 41 แห่งทั่วประเทศ (รายชื่อศูนย์สอบ คลิก)
ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค เรียนที่ไหน ? ต่างกันอย่างไร ?

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แบ่งส่วนการศึกษา 2 ส่วนคือ ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค

 
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
สถานที่ตั้ง       ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มี 2 วิทยาเขต คือ
      - หัวหมาก (รามฯ 1)
      - บางนา (รามฯ 2 หรือวิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์)
หัวหมากและบางนา เป็นห้องเรียนของนักศึกษาส่วนกลาง โดยนักศึกษาใหม่(นักศึกษาชั้นปีที่ 1) จะมีโอกาสได้เรียนที่ห้องเรียนบางนา(รามฯ2)เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นห้องเรียนของกลุ่มวิชาพื้นฐาน แต่ก็ยังมีโอกาสได้เรียนที่หัวหมาก(รามฯ1)ในบางวิชาเช่นกัน
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโอกาสทางการศึกษาไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจัดตั้งเป็นสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำจังหวัดต่างๆ รวม 23 แห่ง รายชื่อสาขาฯ คลิก
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร       ผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ส่วนกลาง จะสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ได้ทุกสาขาวิชา ได้แก่ คณะนิติศาสต์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะรัฐศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน
      นอกจากนี้ยังมีคณะที่เปิดหลักสูตรพิเศษ(ภาคพิเศษ)ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ ซึ่งแยกส่วนการศึกษากับภาคปกติ หากสนใจสมัครเรียนหลักสูตรพิเศษ(ภาคพิเศษ)จะต้องดำเนินการสมัครแยกออกไปจากภาคปกติ จะสมัครเรียนในคณะเหล่านี้จากระบบรับสมัครของภาคปกติส่วนกลางไม่ได้ ให้ติดต่อสอบถามที่หลักสูตรที่สนใจได้โดยตรง
      ผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค จะสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ได้ 4 คณะ/สาขาวิชา คือ
- คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
- คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ
- คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
สถานที่เรียน และวันที่เรียน       สถานที่เรียน : ห้องเรียน ณ รามฯ 1 และรามฯ 2 (กรุงเทพฯ) และบรรยายผ่านช่องทางออนไลน์ (Coures on-demand, Cyber Classroom) เฉพาะกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
      วันเรียน : วันจันทร์ - ศุกร์ เท่านั้น
      สถานที่เรียน : ห้องเรียน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่ง (รายชื่อสาขาฯ คลิก ) และบรรยายผ่านสื่อออนไลน์ทุกกระบวนวิชา
      วันเรียน : วันจันทร์ - ศุกร์ เท่านั้น
สถานทีสอบ       ส่วนกลาง รามฯ 1 และรามฯ 2 (กรุงเทพฯ) เท่านั้น       ส่วนภูมิภาค ห้องสอบ ณ ศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 41 แห่งทั่วประเทศ (รายชื่อศูนย์สอบ คลิก)
วันที่จัดสอบ       หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนกลาง จัดให้มีการสอบปลายภาค, สอบซ่อม ในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์       หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค จัดให้มีการสอบปลายภาค, สอบซ่อม เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


รูปแบบการเรียน เรียนออนไลน์?/เข้าเรียนไหม?

            หลักสูตรภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนใหญ่ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน ถึงแม้ว่าจะไม่บังคับเข้าชั้นเรียน แต่ถ้าต้องการเข้าห้องเรียนเพื่อฟังบรรยาย มหาวิทยาลัยก็จัดห้องเรียนให้นักศึกษาได้เข้าเรียนตามปกติ โดยอาจารย์ผู้สอนจะสอนสดทุกกระบวนวิชา (โดยนักศึกษาสามารถเข้าฟังบรรยายได้ตามตารางเรียน)
             สื่อการเรียนอื่นๆ สื่อการเรียนอื่นๆที่มีให้บริการ ได้แก่
- ตำรา/หนังสือเรียน จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซื้อด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักพิมพ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) กรุงเทพฯ หรือสั่งซื่อออนไลน์ได้ที่ www.rupress.ru.ac.th
- Cyber Classroom หรือ การถ่ายทอดสดการบรรยายจากห้องเรียน ให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย แต่ก็ยังสามารถดูการบรรยายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตตามเวลาที่อาจารย์บรรยายวิชานั้นจริง (ให้บริการเฉพาะกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปทุกคณะ ไม่มีบริการในกลุ่มวิชาเอก) เข้าใช้บริการได้ที่ CyberClassroom.ru.ac.th
- Course on-demand หรือ วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าฟังบรรยายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้และฟังบรรยาผ่านระบบ CyberClassroom ไม่ทัน ก็ยังใช้บริการดูคำบรรยายย้อนหลังได้ ให้บริการรูปแบบคลิปวิดีโอ ผ่านเว็บไซต์ www.m-learning.ru.ac.th
- e-Books ให้บริการตำราออนไลน์รูปแบบ e-books e-book.ru.ac.th
- DVD บรรยายสรุป จำหน่ายวิดีโอคำบรรยายรูปแบบ DVD หรือสำเนาผ่าน USB Drive ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ม.รามฯ 1 หัวหมาก (ให้บริการบางกระบวนวิชา)

หมายเหตุ (1) สื่อการศึกษาประเภทออนไลน์ ให้บริการเฉพาะบางกระบวนวิชาเท่านั้น
                (2) สื่อประเภท ตำรา/หนังสือ, DVD คำบรรยาย ห้องต้องการใช้บริการจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง

อัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต

             ผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ และใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต จากวุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี และอื่นๆ สามารถทราบจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้จากระเบียบการรับสมัครฯ โดยคิดอัตราค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ 100 บาทเมื่อเทียบโอนหน่วยกิตมาจากสถาบันอื่น และคิดอัตราหน่วยกิตละ 50 บาทเมื่อเทียบหน่วยกิตของรามคำแหงกลับมาเรียนต่อ ผู้สมัครสามารถชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตโดยไม่มีค่าปรับได้ภายใน 1 ปีการศึกษา(เกิน 1 ปีมีค่าปรับภาคการศึกษาละ 300 บาท) โดยไม่สามารถผ่อนชำระ หรือแบ่งเป็นงวดได้เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่

สมัครออนไลน์ได้ที่ www.iregis2.ru.ac.th